język/sprache/language:

     

Zapraszamy:

od pn-pt
8:00 - 18:00
pl.Solny 15
50-062 Wrocław


tel: +48 71 34 09 200
fax: +48 71 34 09 201
e-mail: office@ideaplace.pl

Wynajem biura we Wrocławiu

Regulamin świadczenia usług przez Idea Place

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w przestrzeni coworkingowej "Idea Place”, znajdującej się przy pl. Solnym 15 we Wrocławiu, prowadzonej przez spółkę Centrum Inkubacji i Biznesu Sp. z o.o., pl. Solny 15 we Wrocławiu (50-062), KRS 0000677768, NIP 8971839784, REGON 367279621, kapitał zakładowy 5 000 złotych, reprezentowaną przez Ewa Rogoż - Prezes Zarządu  [dalej: Idea Place].
 2. Idea Place posiada prawo do korzystania z powierzchni biurowej przy pl. Solnym 15 we Wrocławiu oraz do umożliwienia rejestracji siedziby podmiotu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej osoby fizycznej pod tym adresem.
 3. Zakres, szczegóły i warunki świadczenia usług zawarte są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www.ideaplace.pl, przy czym informacje te należy rozpatrywać łącznie.
 4. Serwis internetowy ideaplace.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania anonimowych danych statystycznych (Google Analytics) oraz zapewnienia podstawowej funkcjonalności serwisu, a w tym do: zapamiętania logowania użytkownika, zapamiętania zamknięcia komunikatu o plikach cookie oraz plików sesji.
 5. Definicje użyte w Regulaminie:
 • Biuro coworkingowe – profesjonalnie przygotowana powierzchnia biurowa z przygotowanymi do udostępnienia stanowiskami pracy oraz salami spotkań i salami szkoleniowymi.
 • Użytkownik  – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca przedsiębiorcą, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która dokona zakupu dni pracy do wykorzystania w Miejscu pracy lub zakupu udostępnienia Miejsca spotkań.
 • Miejsce pracy – powierzchnia wyposażona w osobne stanowiska pracy lub stanowiska pracy przy jednym stole „coworkingowym”, które są udostępniane na określoną liczbę dni  po zakupie ich odpowiedniej ilości.
 • Miejsce spotkań – w pełni wyposażona sala spotkań, przeznaczona maksymalnie dla 6 osób i/lub sala szkoleniowa przeznaczona maksymalnie dla 20 osób.
 • Strefa pracy – Miejsce pracy i/lub Miejsce spotkań.
 • Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1).

§ 2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z dostępu do Miejsc pracy, Miejsc spotkań i „Wirtualnego Biura” możliwe jest jedynie po uprzednim dokonaniu rejestracji, która polega na prawidłowym wypełnieniu i podpisaniu formularza rejestracyjnego zawierającego dane rejestracyjne firmy lub dane osobowe przyszłego Użytkownika.
 2. W toku wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik akceptuje treść Regulaminu.
 3. Rejestracji Użytkownika będącego przedsiębiorcą i podejmowania wszystkich innych czynności w imieniu takiego Użytkownika może dokonać osoba, która jest upoważniona do takiej rejestracji w jego imieniu oraz do wykonywania praw i obowiązków Użytkownika. W przypadku wątpliwości Idea Place może żądać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających powyższe okoliczności.
 4. Osoba/podmiot zarejestrowany staje się Użytkownikiem i zostaje mu nadany numer identyfikacyjny.
 5. Rejestracja nie zobowiązuje Użytkownika do wykupienia jakichkolwiek usług - jest   jednorazowa i ważna bezterminowo.

§ 3 DOSTĘP DO MIEJSCA PRACY

 1. Aby skorzystać z Miejsca pracy Użytkownik musi zakupić wybraną liczbę dni (od jednego do dwudziestu) w siedzibie Idea Place. Zapłata za wykupione dni następuje gotówką lub przelewem na konto wskazane na fakturze. Po zakupie określonej liczby dni, w momencie zarejestrowania się Użytkownika na jego koncie, na stronie internetowej www.ideaplace.pl następuje doładowane internetowego konta Użytkownika liczbą zakupionych dni. Potwierdzeniem wykupienia wybranego dostępu jest wystawiona faktura VAT.
 2. Do Miejsca pracy Użytkownik uzyskuje dostęp w momencie rezerwacji wolnego stanowiska pracy w konkretnym dniu roboczym, przez stronę internetową www.ideaplace.pl lub poprzez rezerwację telefoniczną. Zakupione dni ważne są 35 dni od momentu doładowania ich na koncie Użytkownika i w tym okresie mogą zostać wykorzystane po dokonaniu uprzedniej rezerwacji. Cennik wszelkich usług dostępny jest na stronie internetowej www.ideaplace.pl. Podane ceny na stronie internetowej są cenami netto.
 3. Idea Place gwarantuje wolne Miejsce pracy w momencie sprzedaży dni Użytkownikowi. Jednak jeśli Użytkownik od razu nie dokona rezerwacji konkretnego Miejsca pracy w dniu jego zakupu, Idea Place zwolnione jest z obowiązku zapewnienia konkretnego Miejsca pracy wybranego przez Użytkownika podczas później dokonywanej rezerwacji.
 4. Dokonana rezerwacja Miejsca pracy może być anulowana (odwołana) bezpłatnie, nie później niż 3 dni przed zarezerwowanym terminem. Odwołania rezerwacji należy dokonać drogą elektroniczną. Odwołanie rezerwacji potwierdzone zostanie przez Idea Place w e-mailu zwrotnym. Taki e-mail zwrotny jest potwierdzeniem odwołania rezerwacji i doładowaniem ponownie konta Użytkownika, jeśli odwołanie rezerwacji miało miejsce nie później niż 2 dni przed zarezerwowanym terminem.
 5. Wszystkie rodzaje dostępu do Miejsca pracy lub Miejsc spotkań dotyczą wyłącznie Użytkownika i bez wyraźnego pozwolenia Idea Place osoby trzecie nie mogą korzystać z Biura coworkingowego.
 6. Każdy z Użytkowników ma prawo zapraszania gości. Podejmowanie gości może odbywać się wyłącznie w tzw. strefie wspólnej (hol recepcyjny i Miejsce spotkań). Zabronione jest wprowadzanie gości do Miejsca pracy.
 7. Użytkownicy kupujący co najmniej 15 dni miesięcznie dostają do wykorzystania 4 godziny w Miejscu spotkań, pod warunkiem że w żądanych terminach będą one dostępne.
 8. Niewykorzystane w ciągu 35 dni od zakupu dni oraz darmowe godziny do wykorzystania w Miejscach spotkań nie przechodzą na kolejny okres w momencie ich niewykorzystania w ciągu 35 dni od aktywacji dni na koncie Użytkownika.

§ 4 UDOSTĘPNIANIE MIEJSCA SPOTKAŃ

 1. Miejsce spotkań dostępne jest zarówno dla Użytkowników z wykupionym dostępem abonamentowym (dniami pracy) jak i dla osób/podmiotów niezarejestrowanych. Warunki i ceny udostępniania Miejsca spotkań określone są na stronie www.ideaplace.pl, przy czym dla Użytkowników gwarantowane są warunki preferencyjne oraz upusty.
 2. Przy dokonywaniu rezerwacji od Użytkowników nie jest pobierana zaliczka, jednak w przypadku nieodwołania rezerwacji lub odwołania później niż na 2 dni przed terminem rezerwacji, Idea Place może obciążyć Użytkownika karą umowną w wysokości 50% wartości rezerwowanej usługi.
 3. Użytkownik, któremu udostępniono Miejsce spotkań, powinien być na nim bezpośrednio obecny. Niedopuszczalne jest odstępowanie godzin Miejsca spotkań innym Użytkownikom lub osobom trzecim bez wyraźnego pozwolenia Idea Place. Niedotrzymanie przez Użytkownika powyższego warunku skutkować będzie rozliczeniem udostępnienia Miejsca spotkań na ogólnych warunkach (tj. bez jakichkolwiek warunków preferencyjnych lub upustów).
 4. Przyjęty jest następujący sposób wzajemnego rozliczania wykorzystania Miejsca spotkań i dostępu abonamentowego do Miejsc pracy: jeśli Użytkownik przychodzi do Idea Place w celu spotkania w Miejscu spotkań, ale jednocześnie ma zrobioną rezerwację Miejsca pracy w tym czasie, rezerwacja Miejsca pracy jest traktowana jako wykorzystana.
 5. Rezerwacja Miejsca spotkań przez osoby/podmioty nie będące Użytkownikami Idea Place może być wstępnie dokonana przez Internet, jednak następnie Idea Place skontaktuje się z taką osobą/podmiotem w celu ustalenia szczegółów spotkań w Miejscu spotkań (m.in. określenia wysokości i formy płatności zaliczki).
 6. Należność za pierwszą rezerwację Miejsca spotkań oraz ewentualnego serwisu kawowego lub za wypożyczenie projektora powinna być uiszczona przed skorzystaniem z Miejsca spotkań - gotówką lub przelewem - na podstawie wystawionej faktury VAT/faktury pro-forma. W przypadku kolejnych rezerwacji w Miejscu Spotkań rozliczenie następuje po zakończonym najmie gotówką lub przelewem - na podstawie wystawionej faktury VAT.
 7. W przypadku nieodwołania rezerwacji na co najmniej 2 dni przed terminem rezerwacji Idea Place obciąży osobę/podmiot nie będący Użytkownikami Idea Place karą umowną w wysokości 50% wartości rezerwowanej usługi, jeżeli rezerwacja nie zostanie wykorzystana we wskazanym w niej terminie.

§ 5 REJESTRACJA SIEDZIBY

 1. Usługa „Wirtualne Biuro” umożliwia wykorzystanie adresu Idea Place (pl. Solny 15,50-062 Wrocław) jako siedziby rejestracyjnej podmiotu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej osoby fizycznej i zapewnia przede wszystkim obsługę korespondencji. Formalną podstawą świadczenia usługi jest odrębna umowa („Umowa o usługi biurowe”) umożliwiająca korzystanie z adresu Idea Place, jako adresu, pod którym będzie zarejestrowana siedziba podmiotu lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej osoby fizycznej.
 2. Szczegółowy zakres usług oraz ceny w poszczególnych pakietach umieszczone są na stronie internetowej www.ideaplace.pl.
 3. Usługa nie zapewnia dostępu do tzw. Strefy pracy. W celu zapewnienia takiego dostępu obowiązują zasady zawarte w § 3 i 4. W ramach tej usługi możliwe jest korzystanie z części recepcyjnej Idea Place.
 4. Skorzystanie z usługi „Wirtualne Biuro” jest możliwe dopiero po akceptacji przez właściciela nieruchomości przy pl. Solny 15 na zarejestrowanie danego typu działalności pod adresem pl. Solny 15,50-062 Wrocław.
 5. W przypadku łączenia usług “Wirtualnego Biura” i dostępu do Strefy pracy możliwe jest udzielenie zniżki na zakupywane dni, stosownie wg uznania Idea Place.
 6. Korzystanie z usługi Wirtualnego Biura uprawnia do posługiwania się – w okresie korzystania z tej usługi – adresem Idea Place jako adresem prowadzonej działalności gospodarczej/podmiotu, w tym na wizytówkach oraz na papierze firmowym.

§ 6 OBSŁUGA

 1. Idea Place otwarte jest w dni powszednie w godzinach podanych do wiadomości przez Idea Place.
 2. Idea Place w godzinach otwarcia zapewnia obsługę recepcyjną. Na obsługę tę składają się:
 • przyjmowanie rezerwacji i udzielanie informacji o wolnych terminach,
 • przyjmowanie i kierowanie gości Użytkowników do Miejsc spotkań,
 • pomoc przy redagowaniu pism, kserowaniu dokumentów,
 • pomoc przy rezerwacjach hotelowych oraz planowaniu podróży służbowych,
 • odbiór korespondencji faksowej, pocztowej i kurierskiej,
 • udostępnianie sprzętu i akcesoriów biurowych,
 • pomoc w obsłudze urządzeń biurowych.

3. Recepcja powiadomi drogą elektroniczną daną osobę/podmiot korzystającą z usług Idea Place lub Użytkownika o nadejściu faksu lub przesyłki     poleconej w dniu ich otrzymania (jeśli będzie to technicznie możliwe), a w przypadku pozostałych przesyłek nie rzadziej niż raz w tygodniu.
4. Odbiór przesyłek „za pobraniem” odbywać się może wyłącznie po wpłaceniu w recepcji odpowiedniej kaucji.
5. O ile nie ustalono inaczej, odbiór korespondencji przez osobę/podmiot korzystającą z usług Idea Place lub Użytkownika następuje osobiście w recepcji Idea Place. Faksy, korespondencja pocztowa i kurierska osób/podmiotów korzystających z usług Idea Place lub Użytkowników przechowywane są przez okres 1 miesiąca od dnia doręczenia. Po upływie tego okresu, Użytkownik zobowiązany jest do odbioru korespondencji. W przeciwnym razie Idea Place zastrzega sobie prawo do wysyłki korespondencji na wskazany adres na koszt osoby/podmiotu korzystającego z usług IdeaPlace lub Użytkownika zgodnie z taryfikatorem opłat pocztowych/kurierskich.
6. Użytkownicy z wykupionymi minimum 15 dniami do wykorzystania w Miejscu pracy mogą otrzymać nieodpłatnie indywidualną, zamykaną szafkę na ten okres. Szafkę należy opróżnić i oddać klucz w recepcji najpóźniej ostatniego dnia pracy, chyba, że Użytkownik zadeklarował wykupienie kolejnego okresu dostępu.

7. Użytkownicy mają możliwość korzystania z urządzeń drukujących, kserujących i skanujących oraz innych dostępnych w biurze. Korzystanie jest bezpłatne i nieograniczone przy zachowaniu limitu wydruku wynoszącego 10 stron mono średnio na dzień. Za ilości przekraczające limit wydruku oraz drukowanie w kolorze jest pobierana opłata wg cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.ideaplace.pl.

§ 7 KORZYSTANIE Z INTERNETU

 1. Idea Place zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego Użytkownika na obszarze powierzchni biurowej wskazanej przez Idea Place.
 2. Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem lub nadmierne obciążenie łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów) jest zabronione i może spowodować zaprzestanie świadczenia usług w trybie natychmiastowym.
 3. Idea Place nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe wskutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.

§ 8 WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkich płatności Użytkownicy i osoby/podmioty niezarejestrowane dokonują na podstawie wystawionych faktur pro-forma lub faktur VAT.
 2. Zakup dni w Miejscu pracy i udostępnienia Miejsca spotkań dla osób/podmiotów niezarejestrowanych oraz dla Użytkowników, płatny jest z góry. Usługi dodatkowe dla Użytkowników płatne są na koniec miesiąca na podstawie dodatkowej faktury zbiorczej.
 3. Idea Place zastrzega sobie prawo pobrania zaliczek lub pełnej kwoty za rezerwację oraz dodatowe usługi od osób/podmiotów niezarejestrowanych, które dokonują rezerwacji Miejsca spotkań .
 4. Płatność za usługi świadczone przez Idea Place przez osoby/podmioty niezarejestrowane jak i Użytkowników następuje: gotówką lub kartą płatniczą - płatne w momencie wystawienia faktury.
 5. W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie Idea Place przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych za zwłokę.
 6. Użytkownik upoważnia Idea Place do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
 7. Właściwe dane oraz rachunek dla dokonywania wszelkich wpłat dla Idea Place to:

Centrum Inkubacji i Biznesu Sp. z o.o.
Pl. Solny 15
50-062 Wrocław
NIP: 8971839784
BZWBK 75 1090 2398 0000 0001 3458 0203

§ 9 ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku zawinionego przez Idea Place niezapewnienia zarezerwowanej lub wykupionej usługi, udostępnienia wybranego Miejsca spotkań, osobie/podmiotowi niezarejestrowanemu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, przysługuje zwrot 100% wartości niezrealizowanej usługi w przypadku rezerwacji Miejsca spotkań. Zwrot wyczerpuje roszczenia wobec Idea Place wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji lub odmowy wykonania usługi.
 2. Idea Place zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności do biura coworkingowego w przypadku organizowania szkoleń, konferencji i innych okolicznościowych imprez.
 3. Informacja o możliwych ograniczeniach, o których mowa w ust. 2 powyżej, zostanie podana na stronie internetowej www.ideaplace.pl lub wysłana drogą mailową najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem ograniczenia dostępności. Z tytułu opisanych ograniczeń osobom/podmiotom korzystających z usług Idea Place lub Użytkownikom nie przysługuje żadne odliczenie, upust lub odszkodowanie.
 4. Idea Place zapewnia dostępne i wolne Miejsca pracy w momencie zakupu dni, jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc jeśli Użytkownik nie dokonał rezerwacji tych miejsc tuż po zakupie dni do wykorzystania w Miejscu pracy.
 5. Idea Place nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania jakichkolwiek usług w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od Idea Place.
 6. Idea Place zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu biura coworkingowego, jednak nie odpowiada za rzeczy osób/podmiotów korzystających z usług Idea Place, Użytkowników lub osób trzecich pozostawione w biurze i szafkach.

§ 10 PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Wszyscy przebywający na terenie biura coworkingowego, zobowiązani są do:
 • przestrzegania niniejszego Regulaminu,
 • poszanowania osób i mienia,
 • zachowania ciszy i spokoju, a w szczególności wyciszenie dzwonków telefonów komórkowych,
 • terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Idea Place,
 • naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z ich winy i/lub winy ich gości na własny koszt,
 • zachowania poufności o danych innych Użytkowników i ich działalności oraz do nie wygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność.
 1. Zabrania się, w szczególności:
 • odstępowania kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do budynku i biura osobom trzecim,
 • odstępowania lub udostępniania przyznanych przez Idea Place haseł dostępowych,
 • wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu,
 • wnoszenia i spożywania gorącego jedzenia,
 • używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,
 • słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez słuchawek.

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych dla celów zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług w przestrzeni coworkingowej "Idea Place”, której stroną jest Użytkownik:
  1. Idea Place zapewniając zgodność przetwarzania danych osobowych Użytkownika z przepisami Rozporządzenia, informuje Użytkownika o zasadach przetwarzania jego danych osobowych, w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług w przestrzeni coworkingowej "Idea Place”, której stroną jest Użytkownik, zgodnie z następującą treścią klauzuli informacyjnej:
   1. administratorem danych osobowych Użytkownika wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest spółka Centrum Inkubacji i Biznesu sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Solnym 15, 50-062 Wrocław, zwana dalej „Administratorem”, tel. +48 71 34 09 200 
   2. dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu zawarcia oraz wykonania, w tym rozliczenia umowy,
   3. odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy,
   4. podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,
   5. dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
   6. dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora,
   7. zgodnie z Rozporządzeniem Użytkownik:
    1. na podstawie art. 15 Rozporządzenia ma prawo dostępu do danych osobowych,
    2. na podstawie art. 16 Rozporządzenia ma prawo do sprostowania danych osobowych,
    3. na podstawie art. 17 Rozporządzenia ma prawo do usunięcia danych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia,
    4. na podstawie art. 18 Rozporządzenia ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia,
    5. na podstawie art. 20 Rozporządzenia ma prawo do przenoszenia danych, 
   8. zgodnie z Rozporządzeniem Użytkownikowi nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, 
   9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy Rozporządzenia,
   10. podanie przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy, co oznacza, że odmowa podania danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z zawarcia umowy,
   11. dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany.
  2. Treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w lit. a) powyżej, jest przedstawiana Użytkownikowi do zapoznania się na etapie rejestracji, co Użytkownik potwierdza poprzez akceptację oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia oraz wykonanie umowy o świadczenie usług w przestrzeni coworkingowej "Idea Place”.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych
  1. Niezależnie od powyższego, Idea Place zwraca się do Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy, telefon oraz dane firmy do celów marketingowych obejmujących wysyłkę newsletterów, ofert handlowych, informacji o eventach oraz konkursach, zaproszeń oraz treści związanych z programami partnerskimi. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie cofnięta przez Użytkownika bez ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
  2. Idea Place zapewniając zgodność przetwarzania danych osobowych Użytkownika z przepisami Rozporządzenia, występując o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych informuje Użytkownika o zasadach przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z następującą treścią klauzuli informacyjnej:
   1. administratorem danych osobowych Użytkownika takich  jak: imię, nazwisko, adres mailowy, telefon oraz dane firmy jest spółka Centrum Inkubacji i Biznesu sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Solnym 15, 50-062 Wrocław, zwana dalej „Administratorem”, tel. tel. +48 71 34 09 200
   2. dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celach marketingowych, obejmujących wysyłkę newsletterów, ofert handlowych, informacji o eventach oraz konkursach, zaproszeń oraz treści związanych z programami partnerskimi.
   3. odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora w celach marketingowych,
   4. podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
   5. dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
   6. dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych,
   7. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez kontakt z każdym z Administratorem,
   8. zgodnie z Rozporządzeniem Użytkownik:
    1. na podstawie art. 15 Rozporządzenia ma prawo dostępu do danych osobowych,
    2. na podstawie art. 16 Rozporządzenia ma prawo do sprostowania danych osobowych,
    3. na podstawie art. 17 Rozporządzenia ma prawo do usunięcia danych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia,
    4. na podstawie art. 18 Rozporządzenia ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia,
    5. na podstawie art. 20 Rozporządzenia ma prawo do przenoszenia danych, 
    6. zgodnie z Rozporządzeniem Użytkownikowi nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, 
   9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy Rozporządzenia,
   10. podanie przez Użytkownika danych osobowych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne,
   11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, Użytkownik potwierdza fakt wyrażenia zgody poprzez akceptację treści oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych.
  4. Treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w lit. b) powyżej jest przedstawiana Użytkownikowi do zapoznania się przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, co Użytkownik potwierdza poprzez akceptację treści oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. 
 3. W przypadku, w którym świadczenie usług w przestrzeni coworkingowej "Idea Place” wiązać się będzie z koniecznością przekazania Idea Place danych osobowych osób trzecich w celu ich przetwarzania w imieniu Użytkownika, Idea Place oraz Użytkownik zobowiązują się do zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
 4. W przypadku, w którym świadczenie usług w przestrzeni coworkingowej "Idea Place” wiązać się będzie z koniecznością przekazania Użytkownikowi danych osobowych osób trzecich w celu ich przetwarzania w imieniu Idea Place, Idea Place oraz Użytkownik zobowiązują się do zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego Regulaminu wymaga poprzedzenia jej stosowną informacją na stronie internetowej www.ideaplace.pl i poinformowanie o zmianie zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ideaplace.pl i do wglądu w recepcji Idea Place.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.05.2018 r.

 

X
Serwis wykorzystuje pliki cookies: Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zbierania anonimowych danych statystycznych oraz w celu zapewnienia podstawowej funkcjonalności serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.